Privacyverklaring

 

De privacyverklaring van Leeg je rugzak vormt de basis van deze privacyverklaring, echter aangepast aan de zakelijke dienstverlening. Dit houdt in dat de bepalingen opgenomen vanwege de WBGO zijn komen te vervallen.

 

Privacyverklaring

 

Bewaartermijn
Op grond van de wettelijke bewaartermijn, bewaar ik mijn administratie 7 jaar.

Geautomatiseerde besluitvorming
Kies je ervoor bepaalde persoonsgegevens niet met mij te delen, dan kan ik het gevraagde product of de gevraagde dienst niet leveren.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Leeg je rugzak gebruikt alleen functionele cookies die ervoor zorgen dat de website goed werkt. Deze cookies zijn standaard en hiervoor is geen toestemming nodig.

Gegevens aan derden
Leeg je rugzak verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en deelt deze uitsluitend als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven en organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Deze partijen mogen de gegevens niet voor hun eigen doeleinden verwerken. Leeg je rugzak blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Beveiliging
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via  karin@leegjerugzak.nl.

Als je gegevens wilt inzien, laten aanpassen of verwijderen (uitsluitend voor natuurlijke personen als opdrachtgever)
Ik reageer zo snel mogelijk op je verzoek, altijd uiterlijk binnen een maand.
Om er zeker van te zijn dat zo’n verzoek ook echt door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar karin@leegjerugzak.nl.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Leeg je rugzak en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander of een door jou genoemde organisatie, te sturen.

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Een nieuwe versie wordt altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 augustus 2019.