Algemene voorwaarden

 

De algemene voorwaarden voor Leeg je rugzak vormen de basis van de voorwaarden voor de zakelijke dienstverlening. Artikelen die niet van toepassing zijn, zijn vervallen: artikel 2, 3 en 4. Artikel 1, 5 zijn inhoudelijk aangepast, verder zijn in de verschillende artikelen “cliënt” vervangen door “opdrachtgever” en “praktijk” door “opdrachtnemer”.

 

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

 

Leeg je rugzak
Bodenclauwstraat 6
6942 VH Didam
Contact: 06-17909495

1. Voorwaarden
Deze betalingsvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst van Opdracht tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.

5. Betalingen
De betaling dient dat binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren.

6. In gebreke blijven
Bij niet-betaling door de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Dan brengt de opdrachtnemer de wettelijke rente over het verschuldigde factuurbedrag bij de opdrachtgever in rekening over de periode dat de opdrachtgever met volledige betaling in verzuim is c.q. blijft.

7. Verzuimregeling
Indien de opdrachtgever in verzuim verkeert, is de opdrachtnemer gerechtigd verdere werkzaamheden op te schorten.

8. Incassomaatregelen
Voorts is de opdrachtnemer gerechtigd – wanneer de opdrachtgever in verzuim verkeert – incassomaatregelen tegenover de opdrachtgever te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten) komen alsnog voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15 % van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 50,00, exclusief omzetbelasting.

 

Leeg je rugzak:
KvK nummer: 71735682
Btw-nummer: 162706534B01
Bankrekening: NL07SNSB0706206010 t.n.v. Leeg je rugzak